Privacy

Binnen TMZ hechten we veel waarde aan een zorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie. Benieuwd hoe TMZ omgaat met persoonsgegevens van medewerkers en cliënten? Bekijk dan de privacyverklaring.

Privacyverklaring Cliënten

Privacyverklaring TMZ ten behoeve van cliënten

1 | INLEIDING

TriviumMeulenbeltZorg (verder genoemd TMZ) wil als zorginstelling, u zo goed mogelijk informeren en helpen als het gaat om uw privacy. Indien u bij TMZ in zorg komt – en gedurende de periode dat u zorg ontvangt  – dienen wij persoonsgegevens van u te verzamelen en op te slaan teneinde een juiste en volledige registratie van uw gegevens ten behoeve van het zorgproces mogelijk te maken. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met al uw persoonsgegevens om. Hoe wij dat doen en waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben leest u in deze Privacy verklaring.
De naam van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en de functionaris gegevensverwerking binnen TMZ zijn:

Verantwoordelijke: W.C.P Belshof, Raad van Bestuur.
Functionaris gegevensbescherming: mr. R.V. Blokhuis

2 | WAT VOOR PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

TMZ verwerkt persoonsgegevens van al zijn cliënten. Uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats), bankrekeningnummers, contactgegevens, medische gegevens  worden vastgelegd. TMZ is verplicht om deze informatie te verwerken. Andere persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn:

 • Er worden logs gemaakt voor het gebruik van e-mail en internet, maar dit wordt niet gecontroleerd. Alleen de raad van bestuur kan toestemming geven voor een controle. Voor het gebruik van e-mail en of internet verwijzen wij u naar de gedragsregels welke op het kennisplein in MijnTmz staan vermeld (Gedragscode ICT infrastructuur TMZ);
 • Social Media wordt niet gecontroleerd en vastgelegd.
 • BSN
 • Financiële gegevens

3 | VOOR WELKE DOELEN VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw gegevens voor de zorgverlening aan u, daarvoor vragen wij uiteraard via de zorgverleningsovereenkomst uw toestemming. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast zullen wij u zo nu en dan informeren over onze dienstverlening. Incidenteel vragen wij u om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek of enquêtes. Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.
Voor een rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens moet TMZ voldoen aan een wettelijke grondslag. De wettelijke gronden zijn:

 • Wet op identificatie plicht (WID)
 • Wet BSN in de Zorg
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 
 • Wet WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)
 • Wet op de BOPZ (wet op bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)
 • Wet WMO 2015 (wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet langdurige zorg
 • WTZI (wet toezicht zorginstellingen)
 • GGZ-C (beschermd wonen)
 • IGJ (inspectie gezondheidszorg en jeugd)
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


4 | WIE HEEFT INZICHT IN UW GEGEVENS?


Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener waarbij u onder behandeling staat, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, paramedici en het verzorgend personeel, de wijkverpleegkundige  en de zorgverlener naar wie u bent doorverwezen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.


5 | WAT IS EEN DPIA?

De belangenafweging die TMZ moet maken om te bepalen of er voldoende rechtsgrond bestaat voor de verwerking, wordt de proportionaliteitstoets genoemd. Deze toets wordt gemaakt door de verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten in een DPIA (Data Protection Impact Assessment) te doorlopen.
De DPIA is een hulpmiddel voor het uitvoeren van de proportionaliteitstoets, waarin rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geval. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen eigen legitieme belangen en de redelijke verwachting van privacy van cliënten. De specifieke technologie die wordt gebruikt moet noodzakelijk zijn, in verhouding staan tot het na te streven doel en geïmplementeerd zijn op een manier die de privacy van cliënten  zo min mogelijk beperkt. Het zo privacy vriendelijk mogelijk inrichten van systemen wordt ook wel ‘privacy by design’ genoemd.

Legitieme belangen zouden kunnen zijn:

 • detecteren en voorkomen van verlies van intellectueel of materieel bedrijfseigendom;
 • verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens die door TMZ verwerkt worden.


6 | WELKE PLICHTEN HEBBEN WIJ OM PRIVACY TE WAARBORGEN?

Bij verwerking moeten wij uw privacy zoveel mogelijk blijven waarborgen.
Dit houdt onder andere in, dat:

 • gegevens adequaat, relevant en niet te vergaand voor het legitieme doel zijn;
 • het gebruik, het doel en de manier van verwerking moeten duidelijk kenbaar worden gemaakt aan de cliënten (transparantie);
 • aan cliënten de mogelijkheid geboden moet worden om hun rechten uit te oefenen (inzage, correctie, verwijdering en blokkering);
 • persoonsgegevens moeten worden verwijderd waar mogelijk, en niet langer bewaard dan nodig;
 • persoonsgegevens moeten worden beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen. Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle computers en medische programma’s zijn beschermd met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. 
 • Uw medische gegevens bewaren wij gedurende 15 jaar. Uw gegevens bewaren wij langer wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg.
 • Wij geven aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde. Hiervoor sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met de betreffende verwerker.

Als u vragen heeft over bovenstaande kunt u contact opnemen per e-mail: privacy@triviummeulenbeltzorg.nl

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u een vraag? Wij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

0900 - 2 453 453

Stel uw vraag
Onze locaties

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376 Lees verder

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376

Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525 Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525

Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo

Lees verder

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

thuiszorg

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede
Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo
Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder