Coronavirus update

Het kabinet heeft de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan verlengd tot en met 28 april. TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) vindt het belangrijk bewoners/cliënten, medewerkers en vrijwilligers een zo veilig mogelijke leefomgeving te bieden. Wat betekenen de maatregelen die TMZ treft voor bewoners/cliënten, naasten, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en andere betrokkenen bij TMZ? Hieronder leest u hier meer over. De maatregelen kunnen al naar gelang de (landelijke) ontwikkelingen worden aangepast.

Update

[laatste update: 1 april - 11:36 uur]

Vragen die direct betrekking hebben op bewoners:

 • Mogen bewoners van het verpleeghuis bezoek ontvangen?
  • In Nederland geldt een algeheel bezoekverbod aan bewoners van verpleeghuizen. Dit heeft als doel bewoners en medewerkers nog beter te beschermen tegen een besmetting met het coronavirus. De geldt in elk geval tot en met 28 april. Deze maatregel geldt ook voor vrijwilligers.
  • Uitsluitend voor bewoners die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, mag een uitzondering worden gemaakt. In dat geval blijft er de mogelijkheid om afscheid te nemen. Dit gaat altijd in overleg met het zorgteam. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: maximaal 1 à 2 bezoekers per keer, maximaal 1 à 2 uur, maximaal 3 keer per dag. Belangrijk is dat de bezoekers rechtstreeks en onder begeleiding naar de kamer van de bewoner gaan en de locatie daarna meteen weer verlaten.
   De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.
  • Voor overbruggingsafdeling De Horst (in het ZGT) geldt ook het algemene bezoekverbod.

 • Mag ik een kaartje of tekening sturen?
  Iedereen leeft mee met bewoners en medewerkers en dat is hartverwarmend. Wilt u bewoners of medewerkers een hart onder de riem steken door een tekening of kaartje te sturen? Dat kan! Op deze pagina zijn alle adressen van onze locaties te vinden. De tekeningen en kaartjes worden op de locaties verdeeld. Zoek je nog een mooie voorgedrukte tekening om in te kleuren? Download dan de TMZ kleurplaat.

 • Mogen de bewoners van de extramurale appartementen (zelfstandig wonen) bezoekers ontvangen?
  Bewoners van de extramurale appartementen  in ’t Haarhuus, ’t Dijkhuis, De Borgstaete en De Greven mogen nog wel bezoek ontvangen. Wel verzoeken wij dringend het bezoek te beperken tot één persoon en één bezoek per dag. Dit wordt middels een poster bij de toegangsdeur vermeld. Uitzondering hierop zijn bewoners die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, daar wordt een beroep gedaan op familie en naasten. Bezoekersaantal en duur worden met de zorg afgestemd.

 • Wat wordt er gedaan als het coronavirus bij een bewoner wordt geconstateerd?
  Een bewoner wordt volgens protocol verzorgd. Dit betekent dat de bewoner bij wie het virus wordt aangetroffen in isolatie wordt geplaatst.

 • Welke maatregelen worden getroffen nadat een bewoner positief is getest?
  Wanneer het coronavirus bij een bewoner geconstateerd is, mag diegene alleen bezocht worden door een vaste groep van zorgmedewerkers en artsen, die beschermende kleding dragen. Daarnaast volgt TMZ de landelijke hygiënerichtlijnen en adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD.

 • Is er binnen TMZ-locaties of in de wijkverpleging al een besmetting met coronavirus geconstateerd?
  Ja, er zijn besmettingen bij bewoners geconstateerd op de volgende locaties:
  Het Hof, Hengelo: afdeling Nijverheid - 1 besmetting
  Het Hof, Hengelo: afdeling Tuindorp - 2 besmettingen
  Het Dijkhuis, Borne: afdeling De Wheele (2e etage) - 1 besmetting
  Het Meulenbelt, Almelo: afdeling Herinckhave Rood - 1 besmetting 
  Bewoners van deze afdelingen, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers zijn hierover geïnformeerd. Zij worden verzocht om hun gezondheid de komende weken, uit voorzorg, in de gaten te houden.

 • Wanneer worden de maatregelen na het constateren van het virus opgeheven?
  De maatregel blijft van kracht totdat de bewoner 24 uur aaneengesloten klachtenvrij is.

 • Is het mogelijk om toegang te krijgen tot het cliëntportaal zodat ik de zorg voor mijn naaste op afstand kan volgen?
  Cliënten, bewoners en contactpersonen bij TMZ hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntportaal. Dit is een beveiligde online omgeving die toegang geeft tot cliëntgerelateerde zorginformatie. Op de pagina 'cliëntportaal' vindt u hier meer informatie over en kunt u zich hiervoor aanmelden (indien u hier nog geen gebruik van maakt).

 • Kan ik persoonlijke spullen en etenswaren voor mijn naaste (die in het verpleeghuis woont) laten afleveren en de was blijven verzorgen?
  Wij blijven naasten van bewoners de mogelijkheid bieden om persoonlijke spullen af te leveren en de was te blijven verzorgen (indien dit voorheen ook zo was). Familie/naasten mogen ook etenswaren langsbrengen. Bij het afleveren geldt dat hier eerst persoonlijke afstemming over plaatsvindt tussen naasten en medewerkers van de afdeling. Pas daarna kunnen er spullen worden afgeleverd.

 • Hoe kan ik contact opnemen met de afdeling waar mijn naaste verblijft?
  De focus van de medewerkers ligt op de zorg voor bewoners op de afdeling. Wij verzoeken u daarom alleen te bellen als het echt noodzakelijk is. In alle andere gevallen vragen wij u te mailen naar de afdeling.
   
 • Welke regels gelden er voor bewoners/cliënten als het gaat om verlof of ontslag?
  • Bewoners/cliënten gaan niet meer met verlof naar huis. 
  • Revalidatiecliënten gaan niet meer met proefverlof of proefontslag.
  • GRZ bewoners/cliënten worden niet ontslagen als de thuiszorg niet geboden kan worden.

 • Zijn huisdieren welkom?
  Huisdieren (van buiten de locatie) zijn niet welkom op de afdelingen in verband met risico op verspreiding. Huisdieren van bewoners blijven op de kamer.
   
 • Zijn leveranciers welkom bij TMZ?
  Leveranciers zijn niet welkom op de afdelingen, maar moeten hun goederen afleveren op een centrale plek binnen de TMZ-locaties.

 • Zijn er bij de ingangen van TMZ-locaties handdesinfectiemiddelen geplaatst?
  Vooralsnog is op advies van deskundigen besloten dit niet te doen. Binnen TMZ is het namelijk al beleid om geen handen te schudden. Daarnaast is ervoor gekozen om deze middelen vooralsnog te reserveren om voor de zorgmedewerkers in te kunnen zetten. Binnen de afdelingen en toiletten zijn overal wasbakken met zeep beschikbaar waar gebruik van gemaakt kan worden. Wassen met zeep is afdoende.

 • Zijn er nog uitstapjes voor bewoners?
  Nee, gezien de landelijke maatregel om bezoek niet meer toe te staan is er ook besloten om géén uitstapjes meer te organiseren.

 • Gaan de afspraken van bewoners aan pedicure, mondhygiënist en tandarts door?
  Het bezoek aan een pedicure, mondhygiënist en tandarts wordt zoveel mogelijk uitgesteld tot ná 28 april. Alleen bij acute zorg en medische noodzaak gaan de afspraken door. Ook de kappers bij onze locaties sluiten en komen niet meer langs / kunnen niet meer worden bezocht.

 • Zijn de dagbesteding en dagbehandeling gesloten?
  De dagbesteding en dagbehandeling binnen de verpleeghuizen zijn gesloten. Dit geldt ook voor de wijksteunpunten van TMZ. De medewerkers hebben contact met de cliënten die door het wegvallen van de dagbesteding/dagbehandeling zeer kwetsbaar worden.

 • Verlenen de paramedici en behandelaren nog hun zorg?
  Voor paramedici en behandelaren geldt dat zij alleen de medisch noodzakelijke zorg (in het kader van het behandelplan) verlenen binnen één locatie.

 • Zijn de restaurants van TMZ dicht?
  Alle restaurants van onze locaties zijn gesloten, dit betekent dat het niet meer is toegestaan om te eten of te drinken in de restaurants. Wel blijven we bewoners en medewerkers de mogelijkheid bieden om maaltijden af te halen en op eigen plek te nuttigen. Houd bij het bestellen van een maaltijd gepaste afstand (1,5 meter) en betaal bij voorkeur door te pinnen. Wanneer iemand niet kan pinnen, dan dient het geld op de balie gelegd te worden en is er geen fysiek contact.  

 • Worden de TMZ-locaties extra schoongemaakt?
  De interieurzorgmedewerkers hebben extra schoonmaakinstructies gekregen. Daarnaast wordt er extra tijd en energie gestoken in het schoonmaken van handcontactpunten zoals lichtknoppen, deurkrukken, trapleuningen, kranen en liftknoppen.

 • Blijven de wijkzorgmedewerkers zorg verlenen aan cliënten in de wijk?
  De zorgverlening van de wijkteams bij cliënten thuis blijft doorgaan. Wanneer een cliënt griepachtige verschijnselen vertoont, worden er in afstemming met de huisarts (en de leidinggevende) de juiste maatregelen getroffen. Als er sprake is van een cliënt met het coronavirus, dan wordt de zorg bij de cliënt beperkt tot de medisch noodzakelijke zorg (maximaal één zorgmoment per dag) en wordt er een dringend beroep gedaan op familie/mantelzorgers om zoveel mogelijk zorg over te nemen. Daarbij wordt de besmette cliënt altijd op het einde van de route gepland. Ook in de wijkzorg is er veel aandacht voor handhygiëne.
  Tot slot verleent het ulcusteam (wondzorgteam) alleen nog maar medisch noodzakelijke/hoognodige zorg. 


  Vragen die direct betrekking hebben op medewerkers:

 • Wanneer moeten zorgmedewerkers (met direct of indirect cliëntencontact) thuisblijven?
  Hierbij volgt TMZ de landelijke maatregelen.
  Landelijk geldt voor zorgmedewerkers: 
  - Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden): thuisblijven, in overleg met werkgever. 
  - Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.

 • Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk?
  Hierbij volgt TMZ de landelijke maatregelen.
  Landelijk geldt voor zorgmedewerkers:
  - Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en geen koorts hebben. 
  - Als familieleden van zorgmedewerkers nog wel klachten hebben, mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft. 

 • Kunnen BBL en BOL studenten werkzaam blijven bij TMZ?
  BBL en BOL studenten kunnen werkzaam blijven onder dezelfde voorwaarden die bij TMZ gelden voor medewerkers. Vrijblijvende/oriënterende meeloopstages worden uitgesteld.
  Voor studenten die stage lopen bij TMZ én een andere organisatie óf op twee TMZ-locaties geldt dat zij niet op dezelfde dag aanwezig zijn op twee verschillende locaties. Ook geldt dat zij alleen op beide locaties werken als daar geen corona-besmetting is.

 • Mogen zorgmedewerkers naar het buitenland reizen?
  Het landelijke advies voor iedereen is om niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dit geldt dus ook voor al onze medewerkers.

 • Zijn alle bijeenkomsten voor medewerkers afgelast?
  We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het risico op een eventuele verspreiding van het coronavirus te verkleinen. TMZ vraagt alle medewerkers dan ook om tot in elk geval 28 april niet deel te nemen aan bijeenkomsten die niet direct noodzakelijk zijn voor de zorg in de praktijk. Dit geldt voor zowel interne- als externe bijeenkomsten en cursussen/scholingen/vergaderingen die niet urgent zijn voor het uitoefenen van de functie en uitgesteld kunnen worden. Ook het evaluatie multidisciplinair zorgplan (EMZ) met familieleden wordt opgeschort of vindt telefonisch plaats. Ook bijeenkomsten van commissies en werkgroepen gaan niet door als deze niet noodzakelijk zijn en uitgesteld kunnen worden. Daarnaast hebben zorgmedewerkers de verantwoordelijkheid om zich te houden aan het landelijke advies om sociale contacten te beperken, ook in de privésfeer.

 • Hoe gaat TMZ om met thuiswerken?
  Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Dit is ook van toepassing bij TMZ als het gaat om medewerkers die niet direct bij de zorgprocessen betrokken zijn, zoals kantoormedewerkers van de ondersteunende diensten. Medewerkers die de mogelijkheid hebben om thuis te werken doen dit in afstemming met hun leidinggevende.

 • Zijn er voldoende hulpmiddelen beschikbaar?
  Binnen TMZ is er aandacht voor de omgang en beschikbaarheid van hulpmiddelen en beschermingsmiddelen. Hierbij valt te denken aan handschoenen en desinfectant. Conform de landelijke trend vragen ook wij medewerkers om zorgvuldig om te gaan met gebruik van de beschermende hulpmiddelen.

  Vragen die direct betrekking hebben op vrijwilligers:

 • Mogen vrijwilligers nog steeds hun werkzaamheden doen bij TMZ?
  Voor vrijwilligers gelden dezelfde maatregelen als voor bezoekers. Het is voor vrijwilligers dus niet mogelijk om de verpleeghuizen van TMZ te bezoeken. Dit betekent dat vrijwilligers hun werkzaamheden opschorten tot in elk geval na 28 april. Dit geldt ook voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in de hospices van TMZ.

 • Zijn de activiteiten die vrijwilligers organiseren afgelast?
  De activiteiten die met vrijwilligers worden georganiseerd, gaan niet door.

  Op de hoogte blijven

  We realiseren ons dat de wijzigingen en maatregelen elkaar snel opvolgen. Om die reden houden wij u graag op de hoogte via onze website. Daarnaast vindt u op de website van het RIVM alle informatie over het coronavirus.

Het laatste nieuws
Warme balkonscènes bij Erve Mensman verdringen snijdende kou

2020-03-30 11:01:00 Erve Mensman

Onder normale omstandigheden gaat Demi veel naar haar oma in Erve Mensman. Voorlopig moet ze buiten blijven. Om besmetting met het coronavirus te voorkomen zijn de deuren van Erve Mensman gesloten, net als bij alle andere woonzorgcentra in Nederland. Afgelopen zondag stond Demi echter veilig ingesnoerd in het bakje van een hoogwerker, die haar naar het balkon van haar wachtende oma bracht.

Lees verder
Muzikale verrassing van Paul Gelen en dochters Manon en Suzan

2020-03-27 11:01:00 De Theresiahof

Bewoners van de Theresiahof in Bornerbroek genoten vrijdagmorgen van zang en muziek van Paul Gelen en zijn dochters Manon en Suzan. Uit voorzorg voor het coronavirus was het niet mogelijk om binnen op te treden, hetgeen voor het trio geen probleem was. De patio tussen de vleugels van het gebouw leende zich uitstekend voor een open lucht concert. ’s Middags waren de bewoners van Het Dijkhuis aan de beurt, daarna volgens andere locaties van TMZ.

Lees verder
Onze locaties

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376 Lees verder

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376

Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525 Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525

Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo

Lees verder

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

thuiszorg

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede
Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo
Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder