Gebruikersvoorwaarden cliëntportaal

Disclaimer/gebruikersvoorwaarden Cliëntportaal naar MijnTMZ.nl en MijnDossier

TriviumMeulenbeltZorg
Betekenis van de begrippen

1. Begrippen
In deze gebruikersvoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1.1 TriviumMeulenbeltZorg (te noemen TMZ)
TMZ zijnde de verantwoordelijke zorginstelling die MijnTMZ aanbiedt.

1.2 Cliëntportaal
Het cliëntportaal biedt u op een beveiligde wijze online toegang tot (zorg)informatie die u beschikbaar wordt gesteld namens TMZ
MijnTMZ
Een informatiesysteem voor cliënten en mantelzorgers van TMZ, die via beveiligde webpagina’s inzicht kunnen krijgen in (cliënt)gegevens, niet zijnde medische gegevens.
MijnDossier
Een informatiesysteem voor cliënten en mantelzorgers van TMZ, die via beveiligde webpagina’s inzicht kunnen krijgen in de cliëntgegevens zoals deze in het gehanteerde zorgdossier geregistreerd staan. 

1.3 U
U bent degene wiens gegevens in MijnTMZ of MijnDossier worden geplaatst en u krijgt toegang tot dit portaal. Indien u vertegenwoordigd wordt door een wettelijk vertegenwoordiger, bedoelen wij bij ‘u’ ook uw vertegenwoordiger.

1.4 Disclaimer
Vastgelegde beperking van de aansprakelijkheid van TMZ in redelijkheid en billijkheid.

1.5 Gebruikersvoorwaarden
Vorm van regels waaraan TMZ en u gebonden zijn indien u gebruik maakt van het portaal.

2. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van het portaal.

3. Akkoordverklaring
Voordat u zich toegang verschaft tot MijnTMZ en MijnDossier dient u deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in zijn geheel na te komen. Indien u deze Gebruikersvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd het portaal te gebruiken. TMZ is daarbij te allen tijde gerechtigd u de toegang tot het portaal te ontzeggen.

4. Wijziging
TMZ is te allen tijde gerechtigd de informatie op het portaal te wijzigingen. TMZ adviseert u het portaal regelmatig te raadplegen.

5. Het doel van MijnTMZ
MijnTMZ biedt u online toegang tot (zorg)informatie en betrekt u bij het zorgproces van uw relatie. TMZ streeft naar een juiste informatievoorziening maar garandeert niet dat de geboden informatie volledig, correct, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door u beoogde doel. De informatie in MijnTMZ is uitsluitend indicatief. Hoewel TMZ de informatie op het portaal met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
De portaalbeheerder is verantwoordelijk aan wie toegang verleend wordt tot het portaal en daarmee tot de informatie in het portaal. TMZ gaat er van uit dat de portaalbeheerder de gebruikers op de hoogte stelt van de gebruikersvoorwaarden en zich hier vervolgens aan houden.

6. Toegang en beëindiging
Toegang tot het portaal kan slechts worden verstrekt aan ingeschreven cliënten van TMZ. Toegang is persoonlijk gebonden aan de client. De toegang tot het portaal eindigt automatisch binnen 2 werkdagen na het einde van de relatie tussen client en TMZ. De reeds gegeven toestemming voor de toegang kan door u en/of TMZ te alle tijde worden ingetrokken dan wel worden geweigerd.

7. Inloggen/autorisatie
U hebt unieke inloggegevens ontvangen van TMZ. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van de aan u verstrekte inloggegevens.

8. Beveiliging
TMZ verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnTMZ en MijnDossier veilig te houden voor u. Dat wil zeggen dat TMZ passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens.

9. Overige rechten
U hebt het recht TMZ te verzoeken tot verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens.

10. Overige verplichtingen 
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de gegevens verkregen via het portaal. U bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van het portaal. TMZ is voor bovenstaande geenszins verantwoordelijk. U vrijwaart TMZ voor aanspraken in verband met door u geleden schade naar aanleiding van de toegang tot MijnTMZ en MijnDossier. U gebruikt de functionaliteiten overeenkomstig het aangegeven doel en de aangegeven instructies. U voert geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het portaal om TMZ te omzeilen. U wist geen gegevens. U beperkt of remt het gebruik door andere cliënten niet. U voert geen andere acties uit die op enigerlei wijze onrechtmatig zijn tegenover TMZ of een derde. Niets van de inhoud van MijnTMZ mag door u worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, verspreid of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld (al dan niet tegen betaling), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TMZ. 

11. Aansprakelijkheid
TMZ is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke voortvloeit uit enige verwerking van gegevens, waarvoor uitdrukkelijk dan wel generiek toestemming is gegeven door u. TMZ is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van het portaal, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie. Bovengenoemde beperking op de aansprakelijkheid van TMZ zijn niet van toepassing wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TMZ of haar medewerkers. TMZ staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of de volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen. De omstandigheid dat op MijnTMZ een verwijzing naar een informatiebron van een derde is opgenomen betekent niet dat TMZ de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

12. Varia
Op alle geschillen met betrekking op MijnTMZ en MijnDossier is het Nederlands recht van toepassing. Het verlenen van gebruiksrecht op MijnTMZ en MijnDossier behelst in geen geval een overdracht van enig recht van intellectueel eigendom van het portaal. Niemand is gerechtigd om zonder toestemming van TMZ het portaal te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen.

Meer informatie

Uw contactpersoon (EVV) kan u nader informeren over de mogelijkheden en voordelen van het digitale cliëntportaal of zal u doorverwijzen naar de juiste medewerker.

0900 - 2 453 453

Stel uw vraag
Onze locaties

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376 Lees verder

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Wijksteunpunt Hasselerborgh (Hengelo)

Paul Steenbergenstraat 2
7558 MV, Hengelo

0623638376

Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525 Lees verder

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Wijkkamer Stroinkshuis (Enschede)

Het Stroink 64
7542 GT, Enschede

06 51675525

Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Wijksteunpunt Beth TMZ (Almelo)

Kerkplein 1
7607 BT , Almelo

Lees verder

De Greven (Almelo)

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo
Lees verder

De Greven (Almelo)

De Greven (Almelo)

thuiszorg

Groene Bruglaan 5
7602 RE, Almelo

Lees verder

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo
Lees verder

De Horst (Almelo)

De Horst (Almelo)

Zilvermeeuw 1
7609 PP , Almelo

Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo
Lees verder

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

Wijksteunpunt De Kolk (Almelo)

thuiszorg

Bornerbroeksestraat 46
7607 KG, Almelo

Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek
Lees verder

De Theresiahof (Bornerbroek)

De Theresiahof (Bornerbroek)

thuiszorg

Theresiahof 11
7627 NT , Bornerbroek

Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo
Lees verder

Het Meulenbelt (Almelo)

Het Meulenbelt (Almelo)

Vriezenveenseweg 176
7602 PV , Almelo

Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo
Lees verder

Het Weggeler (Almelo)

Het Weggeler (Almelo)

Smaragdstraat 139
7601 HR , Almelo

Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne
Lees verder

Het Dijkhuis (Borne)

Het Dijkhuis (Borne)

't Dijkhuis 1
7622 CM , Borne

Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede
Lees verder

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Wijkkamer Roombeek (Enschede)

Roomweg 165
7523 BM , Enschede

Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo
Lees verder

Het Borsthuis (Hengelo)

Het Borsthuis (Hengelo)

thuiszorg

P.C. Borstlaan 10
7555 SH, Hengelo

Lees verder

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo
Lees verder

Het Hof (Hengelo)

Het Hof (Hengelo)

P.C. Borstlaan 123
7555 SL , Hengelo

Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo
Lees verder

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Wijksteunpunt Thiems Inn (Hengelo)

Bevrijderslaantje 6
7551 KT , Hengelo

Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen
Lees verder

De Borgstaete (Tubbergen)

De Borgstaete (Tubbergen)

Borgstaete 31
7651 LB , Tubbergen

Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren
Lees verder

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman (Geesteren)

Erve Mensman 22
7678 RX , Geesteren

Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen
Lees verder

Meulenhof (Tubbergen)

Meulenhof (Tubbergen)

Sportlaan 15
7651 LD, Tubbergen

Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen
Lees verder

De Weemelanden (Vriezenveen)

De Weemelanden (Vriezenveen)

thuiszorg

Koningsweg 24
7672 GD, Vriezenveen

Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk
Lees verder

't Haarhuus (Westerhaar)

't Haarhuus (Westerhaar)

thuiszorg

Oranjestraat 24
7676 GA , Westerhaar-Vriezenveensewijk

Lees verder